เกี่ยวกับเรา


หลักในการโฆษณาสินค้า

การโฆษณาสินค้าและบริการ เป็นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ   ซึ่งหลักการโฆษณาขายสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

 • ต้องนำเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับหลังจากบริโภคสินค้าและบริการ เพื่อชี้แนะให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรืออาจใช้วิธีการนำเสนอความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการชักจูงผู้บริโภค
 • นำเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงควรเลือกนำเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 • นำบุคคลที่ได้รับความนิยมมาเป็นแบบโฆษณา จะทำให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการใช้ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการนำเสนอสินค้าด้วยวิธีดังกล่าว แสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าบุคคลสำคัญก็ยังใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน จึงมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตัวผู้บริโภค

ประโยชน์ของการโฆษณาสินค้า

การโฆษณาสินค้าและบริการ สร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจในหลายๆ ด้าน ทั้งแก่ผู้ผลิต ผู้บริโภครวมทั้งตัวผลิตภัณฑ์เอง ซึ่งข้อดีของการทำการตลาดด้วยโฆษณามีดังนี้

 1. ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการผ่านสื่อได้อย่างรวดเร็ว
 2. ผู้บริโภคสามารถเห็นโฆษณาได้ง่ายและตลอดเวลา
 3. ผู้ผลิตสามารถใช้สื่อโฆษณาในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
 4. ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้สื่อโฆษณาที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสินค้าและบริการนั้นๆ
 5. การโฆษณามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการนั้นๆ ของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของการโฆษณา

วัตถุประสงค์ของการโฆษณาโดยทั่วไปนั้น มีดังนี้

 1. เพื่อแนะนำสินค้าและบริการต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 2. เพื่อนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค ได้แก่ ประโยชน์ คุณสมบัติเด่น หรือความสำคัญของสินค้าและบริการนั้นๆ  เป็นต้น
 3. เพื่อทำให้สินค้าและบริการมีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นที่จดจำได้ง่ายแก่ผู้บริโภค
 4. เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ในการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการชนิดนั้นๆ
 5. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดการใช้สินค้าและบริการชนิดนั้นๆ อย่างทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างฐานลูกค้าในการแข่งขันกับคู่แข่งทางตลาด ที่มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน
 6. เพื่อทำให้สินค้าและบริการเป็นที่จดจำได้ในระยะยาวแก่กลุ่มสาธารณชน
 7. เพื่อทำให้สินค้าและบริการเป็นตัวเลือกแรกในความคิดของผู้บริโภค
 8. เพื่อทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าและบริการชนิดนั้นๆ  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
 9. เพื่อสร้างการยอมรับและความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ ในกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้แก่สินค้าและบริการใหม่ที่จะออกมาจำหน่ายในอนาคต